Firma MEWAT Sp. z o.o. w kwietniu 2015 zakończyła budowę MEW Lisi Ogon i MEW Łochowo.

MEW w trakcie budowy:

- MEW Lisi Ogon - informacje i zdjęcia do pobrania  

- Na budowie MEW Lisi Ogon trwa zabijanie ścianki szczelnej - zdjęcia z budowy.

- Postęp prac - Lisi Ogon i Łochowo.

- MEW Łochowo - informacje i zdjęcia do pobrania

- Nowe zdjęcia - budowa MEW Łochowo

- Nowe zdjęcia - budowa MEW Lisi Ogon

- Roboty budowlane na MEW Łochowo zbliżają się ku końcowi

- Transport i montaż turbiny - MEW Lisi Ogon


MEW podczas eksploatacji:

- Eksploatacja MEW

Zakład Produkcyjno-Wdrożeniowy Wykorzystania Niekonwencjonalnych Źródeł Energii „MEWAT” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
powstał 18 maja 1988 roku. Inspiracją do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością był występujący w kraju
w latach 80-tych problem zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Mewat, dysponujący na początku swej
działalności małym kapitałem, nie mógł przyczynić się do znaczącego wzrostu produkcji energii elektrycznej na drodze
inwestycji. Przyjęto zasadę działania w kierunku zracjonalizowania ekonomiki wykorzystania energii i poprawy jej jakości.

Drugim kierunkiem aktywności gospodarczej spółki uczyniono działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Mając w sąsiedztwie duży zakład „Elektromontaż” Bydgoszcz, będący wiodącą firmą w zakresie produkcji urządzeń do
kompensacji mocy biernej, spółka podjęła działania propagujące ten sposób racjonalnego użytkowania energii
elektrycznej, jednocześnie montując i prowadząc serwis wymienionych urządzeń u inwestorów. Równolegle prowadzono
akcję wymiany kondensatorów z syciwem zawierającym bardzo szkodliwe dla środowiska PCB, na aparaty nowoczesne,
przyjazne środowisku (tzw. non PCB).

Jednocześnie rozpoczęto prace wdrożeniowe różnych projektów eksperymentalnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Zrealizowano wiele przedsięwzięć obejmujących rozmaite źródła energii jak: kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, reaktory na biomasę, wykorzystanie gazu wysypiskowego, a przede wszystkim małe elektrownie wodne.
Z uwagi na ciągły niedobór środków finansowych na inwestycje firma rozwinęła inne formy aktywności gospodarczej. Uruchomiono produkcję budowlano-montażową, usługi targowiskowe (miejskie targowisko hurtowe), a także doradztwo ekonomiczno-energetyczne. Mewat powołał do życia Grupę Małej Mechanizacji, która wyspecjalizowała się w bezkolizyjnych przejściach pod torami i drogami oraz innymi obiektami inżynierskimi metodą przewiertu lub przepychu. Strategia ta pozwoliła Mewat-owi zebrać środki i skupić się na realizacji podstawowego celu statutowego, jakim została wytypowana produkcja energii elektrycznej w małych elektrowniach wodnych.

Kolejno wybudowano i uruchomiono elektrownie wodne we Frydrychowie (o mocy 44 kW) w grudniu 1990r., w Lisim Ogonie (moc 22kW) i Łochowie (22kW) w sierpniu 1991r., Czersku polskim (36kW) w grudniu 1991 roku i Mylofie (moc 58kW) w grudniu 1993r.
Dobre doświadczenia uzyskane przy eksploatacji wyżej wymienionych obiektów oraz kondycja finansowa spółki zachęciła Zarząd do podjęcia decyzji o realizacji największego przedsięwzięcia w historii firmy – budowy elektrowni wodnej o mocy 1 MW na stopniu wodnym Czersko Polskie. Jest to elektrownia przepływowa o przepływie Q=30m³/sek i spadzie H=5,3m. Energię elektryczną produkują trzy hydrozespoły składające się z turbiny Kaplana TW 1550 produkcji firmy MECHTON Sp. z o.o. w Nowej Soli wraz z przekładnią pasową i generatorem asynchronicznym o obrotach 25 obr/sek produkcji EMIT Żychlin. Odbiór energii elektrycznej do sieci odbywa się na napięciu 15 kV poprzez transformatory żywiczne (suche) o mocy 2x650 kVA, produkcji AEG-ALSTROM S.A. –Mikołów i rozdzielnie Mm – 20 produkcji PRE Elektromontaż-Bydgoszcz.

Praca hydrozespołów odbywa się w cyklu automatycznym, w funkcji wysokości piętrzenia i natężenia przepływu wody. Automatyczne zabezpieczenia chronią obiekt przed skutkami: zaniku napięcia sieci, nadmiarem napływu wody, suchobiegiem, przegrzaniem, niedopuszczalnym obniżeniem lustra wody. Powyższe dane sprawiają, że jest to obecnie największa całkowicie prywatna elektrownia wodna w kraju. Inwestycję zakończono w rekordowo krótkim czasie w grudniu 1998r. Elektrownia ta stała się zasadniczym, mocnym punktem MEWAT-u dostarczając do sieci energetycznej ok. 5 mln. KWh/rocznie oraz stabilizując wyniki ekonomiczne spółki.

W 2005 roku firma skorygowała nazwę na MEWAT Sp. z o.o. i rozpoczęła przygotowania do modernizacji posiadanych elektrowni. W roku 2008 została przebudowana pierwsza z nich, na stopniu wodnym Frydrychowo. W wyniku modernizacji moc zainstalowana wzrosła do 160 kW a modernizacja turbin poprawia pracę jazu.
Ekipy Mewat-u wykonały również montaż i rozruch kilku innych MEW, na zlecenie inwestorów obcych.

Budowa i wieloletnia eksploatacja małych elektrowni wodnych przysporzyła wielu pozytywnych doświadczeń utwierdzających Zarząd, że wśród poszukiwanych nowych źródeł energii elektrycznej na czoło wysunęła się energetyka wodna. Jednak plany rozwojowe i ukierunkowanie dalszego inwestowania firmy zmierzają w stronę energii wiatru i fotovoltaiki jako, że trudności formalne związane z pozyskaniem stopni wodnych zostały przez ustawodawcę „spiętrzone” wyżej niż udaje się piętrzyć wodę. Biurokracja i bezduszność aparatu urzędniczego powoduje, że mimo zapisów w „Prawie Wodnym” o 100% wykorzystaniu energetycznym każdego stopnia wodnego, nadal produkcja energii z wody nie przekracza 2% zapotrzebowania krajowego. Należy mieć na uwadze, że małe elektrownie wodne oprócz produkcji energii elektrycznej, przyczyniają się również do utrzymywania spiętrzeń wody (co poprawia nawilgocenie gleby), wyrównywania przepływów, utrzymywania zalecanych poziomów wody w zbiornikach. To oddziaływanie wywiera pozytywny wpływ na gospodarkę rolną, rybacką i rozwój turystyki.
Małe elektrownie wodne to również mechaniczne oczyszczanie i napowietrzanie wód przepływających przez ich turbiny np. z krat elektrowni Czersko Polskie Mewat zbiera i wywozi do utylizacji rocznie 300 ton śmieci i odpadów.

Spółka Mewat jest firmą rdzennie bydgoską. Tu działa, inwestuje i tworzy miejsca pracy. Spółka opiera się w 100% na kapitale prywatnym. Kadrę menadżerską i techniczną stanowią byli pracownicy bydgoskiego Elektromontażu. Załoga to w 60 %osoby niepełnosprawne, z bardzo dużym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Średnie zatrudnienie w minionym okresie wynosiło ok. 50 osób.
Mewat współpracuje z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, a zatrudnieni specjaliści biorą czynny udział i współorganizują konferencje techniczne oraz seminaria na temat wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.
Aktualnie przedstawiciel Mewat-u zasiada we władzach TRMEW oraz Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.
Spółka prowadzi działalność charytatywną na rzecz kultury i osób niepełnosprawnych.
Udziałowcy i pracownicy Mewat-u Sp. z o.o. są przekonani, że swą działalnością przyczyniają się, do dbałości o środowisko naturalne Bydgoszczy i jej okolic. Temu też podporządkowują swoje długoterminowe plany inwestycyjne.
 

Mewat Sp. z o.o.